นักเรียนรับทุน

นร.ยากจน/พิเศษ(ต่อเนื่อง)
รับเงินอุดหนุนทั่วไป
ภาคเรียนที่ 1/2565
31 ส.ค. 2565
ดูรายละเอียด
ทุน นร.ยากจนมีเงื่อนไข
กองทุน กสศ
ภาคเรียนที่ 1/2565
27 ก.ค. 2565
ดูรายละเอียด
ทุนนักเรียนยากจน
กองทุน กสศ.
ภาคเรียน 1/2564
ดูรายละเอียด
ทุนนักเรียนยากจน
กองทุน กสศ.
ภาคเรียน 2/2564
ดูรายละเอียด
ทุนอุดหนุนมีเงื่อนไข
กองทุน กสศ.
ภาคเรียน 1/2564
ดูรายละเอียด
ทุนอุดหนุนมีเงื่อนไข
กองทุน กสศ.
ภาคเรียน 2/2564
ดูรายละเอียด
เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าจัดการเรียน
ภาคเรียน 1/2564
ดูรายละเอียด
เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าจัดการเรียน
ภาคเรียน 2/2564
ดูรายละเอียด
ภาพรับเงิน
จากผู้มีจิตศรัทธา
คุณแม่สมปรุง กุมภาว์
จำนวน 20 ทุน
10,000 บาท
ดูรายละเอียด
ดูภาพ
ทุนจากเจ้าคณะ จังหวัดชัยภูมิ
จำนวน 26 ทุน
26,000 บาท
ดูรายละเอยด
ดูภาพ