ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 14 ถนนบูรพาชัย ตำบลบ้านเขว้า อำเภอ

บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 0-4489-1108

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการมี 6 หมู่บ้านในตำบลบ้านเขว้า คือ

หมู่ 1 บ้านเขว้า

หมู่ 2 บ้านเขว้า

หมู่ 11 บ้านม่วง

หมู่ 12 บ้านอุดมผล

หมู่ 13 บ้านส้มโฮง

หมู่ 14 บ้านบูรพาชัย

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายสมจิต หาทอง

วุฒิการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน

2.2 ประวัติโดยย่อ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ภายในปีการศึกษา 2557

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่คุณภาพระดับประเทศ

กลยุทธ์ (Strategy)

เพื่อให้การพัฒนามุ่งสู่ความสำเร็จ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษากำหนดกลยุทธ์ไว้จำนวน ๕ ประการดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ (Teacher Enhancement)

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนราวมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Govermance)

จุดเน้น (Focus)

ยกระดบคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีการพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธ์มางการเรียนดีขึ้นมีคุณธรรม และสำนึกความเป็นไทย โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพสาระสำคัญดังนี้

๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ (Student Achievement)

๒. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : emotion Quotient)

๓.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

(Literacy,Numeracy & Reasoning Abilities) ครอบคุลมทุกชั้นปี

๔. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Execllence)

๕. นักเรียนทุกคนมีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอย่างพอเพียง (Sufficiency & Public Mind)

๖. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม

๗. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลาย เพื่ออัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ (Alternative Access)

๘. โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุรภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

๙. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผู้เรียนที่ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาเด้ก LD. และเด็กที่มีความสามรถพิเศษ

๑๐. ยกระดับคุณภาพครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กล่าวคือ เน้นการสนับสนุนให้ครูรวมกลุ่มกันวางแผน และพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน เป็นครูครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งลดงานอื่นที่ไม่จำเป็น และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามช่วยเ้หลือการปฏิบัติงานของครูให้ส่งผลต่อการเรียนรูู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. พัฒนากลไกลบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการ การระดมทรัพยากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนงบประมาณที่มุ่งเน้นอุปสงค์ หรือผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรัชญาการจัดการศึกษา

คุณธรรมนำหน้า ปัญญาล้ำเลิศ ก่อเกิดงานอาชีพ รีบน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

เคียงคู่ดูและนักเรียน เพียรสู่ประชาคมอาเซียน

คติพจน์

นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา.

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี.

สีประจำโรงเรียน

ม่วง คือ ปัญญา ความรู้

ขาว คือ ความดีงาม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นจามจุรี