O24การดำเนินการนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล.pdf
ประกาศ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา.pdf