O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf
การประเมินผลผลการปฏิบัติราชกาล.pdf
การพัฒนาบุคลากร.pdf
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf
การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ.pdf
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล.pdf