ทำเนียบบุคลากรเริ่มก่อตั้ง

นายอุทัย  อาชีวศึกษาคมครูใหญ่1 พ.ค. 2520
นายชม  กระแสร์กุล1 พ.ค. 2520
นายแพงตา  มุ่งสมัคร1 พ.ค. 2520
นายสุโพธิ์  ปัญญาดี1 พ.ค. 2520
นายเหลี่ยม  เติมผล1 พ.ค. 2520
นางสังวาลย์  กำลังทรัพย์1 พ.ค. 2520
นางสมพิศ  งามพงษ์1 พ.ค. 2520
นางจารุณี  ปัญญาดี1 พ.ค. 2520
นางปราณี  คำนึงผล17 มิ.ย.2520
นายสรวง  ป้องขั้นธ์22 มิ.ย.2520
น.ส.สุนันทา  กลีบโกมุท14 ก.ย.2520
นายระวิ  เจนเขว้า30 ก.ย. 2520
นางวิจิตรา  ภิรมย์กิจ6 ต.ค.2520
นายจร้ส  ประราศรี1 พ.ค.2521
นายสุพล(ปิยะพนธ์)  มุ่งสมัคร4 พ.ค.2521
นายอนุสนธิ์  คุ้มคง15 พ.ค.2521
น.ส.บุญเหลือ  เด่นวงศ์13 พ.ย.2521
นายยูร  วรรณชัย9 ม.ค.2522
น.ส.อรทัย  ละแมนชัย (บำรุงชัย)11 มิ.ย.2522
นางพเยาว์  หงษ์อุดม4 ก.ย.2522
นางสมาลี  นนทะดี18 ก.ย.2522
นายอุเทน  สุภมาตย์14 ก.ค.2523
นางเพ็ญศรี  นาวิเศษ30 ก.ค.2523
นางวิลาวัณย์  วงศ์บุตร4 ส.ค.2523
นางรักษณ์มณี  แสงชมภู20 ต.ค.2523
นางราตรี  กุลชูศักดิ์2 มิ.ย.2524
น.ส.จิราพร  ป้องประทุม4 พ.ค.2525
นางวิไล  ปัญญาธีรนันท์17 พ.ค.2525
นางพรพิศ ศิลปสิทธิ์8 เม.ย.2526
นางอรศรี  บุญกระพือ28 พ.ค. 2527
นางยุพิน สุภาพงศ์6 พ.ค.2528
นางบุษราพร  เบ้าลี6 พ.ค.2528
นายเกรียงศักดิ์  กำเนิดคำอาจารย์ใหญ่26 ก.ค. 2528
นางสุภัทรา  นิ่มทอง1 เม.ย. 2529
นางประภาภรณ์ ด่านกลาง18มิ.ย.2529
นางวิไลลักษณ์ ไพรัตน์ตระกูล16.ส.ค.2529
นางสุนีรัตน์  ยาคลี26ส.ค.2529
นายสมศักดิ์  วงศ์บุตรอาจารย์ใหญ่ /ผู้อำนวยการ17พ.ย.2530
นายวิโรจน์  ตุงชีพ4 เม.ย.2531
นางวิชุดา ชาลีวงศ์26 มิ.ย.2531
นายมานพ  นิ่มทอง1 ก.ย.2531
สุธรรม  นาวิเศษ
นางดารุณี  ธัญญะภูมิ16 เมษายน  2535
นางวันเพ็ญ  สุภมาตย์16 กุมภาพันธ์ 2537
นางสุชาดา  พันธุ์สง่า 18 มกราคา 2539
นายมโน  รัตนอังศิริกุลผู้อำนวยการ10 พ.ย. 2543
นายประดิษฐ์  มุ่งสมัคร31 ตุลาคม 2544
นางมะิลิ  เสนชัย1 พฤศจิกายน 2550
นางพิมพ์บุญญา ยุทธโกมินทร์14 สิงหาคม 2545
นายสมจิต  หาทอง ผู้อำนวยการ12 มกราคา 2553
นายจูนา  บุญพิมพ์29 กรกฎาคม 2558
น.ส.อุไรรัตน์ เกิ่งสูงเนิน(หนิง)18 ต.ค. 2559
นางนิภา ธิจิ่น(ปอ)8 พฤศจิกายน 2561
นางสาวนิภาพร ศรีชมชื่น(ตุ้ม)12 พฤศจิกายน 2561
นางสร้อยมุก โภชน์ฉิมพลี(มุก)7 เมษายน 2562
นายจักรพันธ์ หรรษา (อาร์ม)4 ตุลาคม 2562
นางอุทัย บุญพิมพ์(อุทัย)4 ธ.ค.2562
นางอารีลักษณ์ ยอดสง่า(แหม่ม)4 ธันวาคม 2562
น.ส.เมทินี สืบญาติ(มด)9 ธันวาคม 2562
นายอนุชา  บัวบาง
11 ต.ค. 2564
นายเทวินทร์ ลาภประเสริฐ
28 ต.ค. 2564
น.ส.นันท์นภัส  ใจซื่อ (กิ๊ก)
7  กันยายน 2565
น.ส.ณัฏฐ์จิณณ์ ใยโนนตาด 4  พ.ย. 2565