ทำเนียบผู้บริหาร

นายอุทัย  อาชีวศึกษาคมครูใหญ่ 1 พ.ค. 2520 - 19 ก.ย. 2521อาจารย์ใหญ่  20 ก.ย.2521 - 16 ก.ค. 2528
นายเกรียงศักดิ์  กำเนิดคำอาจารย์ใหญ่ 26 ก.ค. 2528 - 16 พ.ย. 2530
นายสมศักดิ์ วงศ์บุตรอาจารย์ใหญ่  17 พ.ย. 2530 - 30 ก.ย. 2540ผู้อำนวยการ   1 ต.ค. 2540 - 30 ก.ย. 2543

 

นายมโน  รัตนอังศิริกุลผู้อำนวยการ 10 พ.ย. 2543 - 30 ก.ย. 2552
นายสมจิต  หาทองผู้อำนวยการ   12  ม.ค. 2553 -  ปัจจุบัน
นายอนุชา  บัวบาง อยู่โรงเรียนนี้   ตุลาคม 2564