บันทึก ปพ5,6ปี63

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ประถมศึกษาปีที่ 6

บันทึกอ่านเขียนคล่อง 63

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ประถมศึกษาปีที่ 6

แบบเรียนวิชาภาษาไทยชั้น ป.4(ที่มาเว็บไซต์ครูปุ๊ก)

หนังสือภาษาพาที วรรณคดีลำนำ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8

บทอาขยาน